Na základe toho je hlavným záväzkom 21. storočia urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili a znížili potravinové straty a plytvanie potravinami. Cieľ 12.3 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), ktorý svetoví lídri jednomyseľne prijali v septembri 2015, sa zameriava na zníženie potravinového odpadu na obyvateľa na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni do roku 2030 na polovicu a na zníženie potravinových strát v potravinových výrobných a dodávateľských reťazcoch. Sme ďaleko za dosiahnutím tohto cieľa a je naliehavo potrebné urobiť viac, lepšími spôsobmi a viacerými možnými spôsobmi.

Celosvetový priemerný ročný nárast celkovej produkcie potravín za posledných päť desaťročí bol 122 MMT (FAOSTAT). Zníženie 1,3 miliardy ton stratených potravín o 20 % by znamenalo 260 miliónov ton ušetrených ročne. Alarmujúcim faktom je, že domácnosť produkuje viac ako polovicu celkového potravinového odpadu/straty. Z tohto hľadiska je dôležité prispôsobiť aj stravovacie návyky spotrebiteľov, aby sa dosiahlo predchádzanie a znižovanie potravinových strát a potravinového odpadu.

Osvetové kampane v tomto smere nestačia. Je potrebné ďalej skúmať nové spôsoby používania bezpečných potravín, ktoré sa v súčasnosti vyhodia.Na základe týchto úvah boli stanovené tieto špecifické ciele FoodConcept:


– Podporovať efektívnosť využívania zdrojov vo všetkých fázach potravinového reťazca od farmy/obchodu až po spotrebu v domácnosti/reštaurácii,

– Podporovať a podporovať dlhodobé zmeny správania s cieľom lepšie pochopiť potravinové straty a plytvanie potravinami.

 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.